Regulamin

DEFINICJE

 1. Firma –  PAP Lukasz Mika ul.Ofiar Terroru 71 44-280 Rydułtowy 647-224-50-19
 2. Mikeszgym – (Serwis): strona internetowa, umieszczona pod adresem www.mikeszbraingym.pl której operatorem jest Firma, za pomocą której Firma świadczy usługi doboru programu treningu psychomotorycznego
 3. Regulamin – niniejszy dokument.
 4. Użytkownik – osoba, która korzysta z usług Mikeszgym
 5. Umowa – umowa o świadczeniach drogą elektroniczną usług Mikeszgym, zawarta zgodnie z regulaminem, pomiędzy Firmą, a Użytkownikiem, o treści zgodnej z regulaminem
 6. Abonament/Pakiet – opłata za korzystanie z wybranych przez Użytkownika usług, w tym: programy psychomotoryczny
 7. Mikropłatność – opłata za korzystanie z filmów oraz programów, stanowiących zamknięte formuły, w zakresie: Psychomotoryka
 8. Dopasowanie – indywidualne opracowanie programu Psychomotorycznego
 1. Konto PAP ŁUKASZ MIKA – konto do dokonywania wpłat za abonament w Mikeszgym:   ING BANK ŚLĄSKI:  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Korzystając z serwisu Mikeszgym, Użytkownik akceptuje treść Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania w przyszłości.
 2. Firma zastrzega sobie prawo do wykorzystania serwisu Mikeszgym jako narzędzia e-commerce, innych działań komercyjnych, w tym prowadzenia sklepu internetowego, działań reklamowych, treści ogłoszeniowych wśród użytkowników, a w szczególności poprzez kierowanie do użytkowników treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych, dotyczących produktów lub usług świadczonych przez Firmę, jak i podmioty trzecie.
 3. Firma zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu Mikeszgym, w celu poprawy funkcjonowania, dodawania nowych funkcjonalności, przeprowadzenia konserwacji, bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników.
 4. Informacje publikowane przez Użytkowników w serwisie mikeszgym, w tym Blogu, są ich prywatnymi opiniami. Firma nie ponosi odpowiedzialności za ich treść oraz naruszenie tymi publikacjami jakichkolwiek praw osób trzecich.
 5. Użytkownikiem może być osoba która skończyła 18 lat i zaakceptowała Regulamin, oraz osoba, która ukończyła lat 13 (trzynaście) i nie jest ubezwłasnowolniona, a zgodę na korzystanie z płatnych usług świadczonych przez mikeszgym wyrażą w jej imieniu rodzice lub inny opiekun prawny, na drodze pisemnej.
 6. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce właściwego adresu URL, stron internetowych,
 7. Firma zastrzega, że korzystanie z części usług Mikeszgym ma charakter płatny i może wymagać zalogowania i posiadania aktywnego konta w Mikeszgym
 8. Płatnymi usługami świadczonymi przez Mikeszgym są:

Program Treningowy na okres ważności abonamentu/pakietu, trwającego 1, 6 lub 12m-cy, składający się z odpowiedniej ilości programów treningowych.

 

 1. Korzystanie z serwisu Mikeszgym następuje wyłącznie na koszt oraz ryzyko Użytkownika.
 2. Firma nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, prawnej oraz administracyjnej, za:

–       szkody poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do usług Mikeszgym

–       jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Mikeszgym

–       skutki posiadania hasła Użytkownika przez osoby trzecie

–       szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z serwisu Mikeszgym

 

 

WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

 

Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

–       aktywne urządzenie umożliwiające przeglądanie stron www

–       aktywne połączenie z siecią Internet

–       aktywne konto poczty elektronicznej

–       włączenie w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej akceptacji plików Cookie

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 

 1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z serwisu Mikeszgym w sposób zgodny z obowiązującym prawem
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w serwisie mikeszgym  i nie udostępniania go osobom trzecim
 3. Użytkownik po opłaceniu abonamentu/pakietu ma prawo do korzystania z właściwych dla niego usług.
 4. Użytkownikowi nie wolno korzystać z serwisu Mikeszgym w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 5. Użytkownikowi nie wolno posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszającymi prawa Firmy lub osób trzecich

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Reklamacje dotyczące usług można składać na adres mail:  mikeszgym@gmail.com
 2. Reklamacje można składać również w formie pisemnej, na adres siedziby Firmy z dopiskiem: „Reklamacja“.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni (słownie: siedmiu)
 4. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu, będą rozpatrywane negatywnie.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Użytkownicy uprawnieni są do korzystania z serwisu Mikeszgym na zasadach  dozwolonych prawem i regulaminem.
 2. Korzystanie z Serwisu nie skutkuje nabyciem przez Użytkowników jakichkolwiek praw do utworów tekstowych i graficznych, baz danych oraz układu stron Serwisu.
 3. Użytkownik może korzystać z utworów tekstowych i graficznych i baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).
 4. Wszelkie prawa do Serwisu, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej, są zastrzeżone na rzecz Operatora.
 5. Zastrzeżenie, o którym mowa w pkt. 5 dotyczy w szczególności znaków towarowych, utworów tekstowych i graficznych, baz danych oraz układu stron Serwisu.
 6. Bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora – poza przypadkami określonymi w przepisach, o których mowa w pkt. 4 – zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części lub całości Serwisu.

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Treści zawarte w na stronach Serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym pochodzą ze źródeł, które Firma uznaje za rzetelne i sprawdzone.
 2. Ryzyko związane z wykorzystaniem treści przedstawionych w Serwisie ponoszą Użytkownicy.
 3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność treści prezentowanych w Serwisie, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników, chyba że zastrzeżono inaczej w regulaminie.
 4. Firma nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem treści zawartych w Serwisie.
 5. Firma nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom zamieszczonym na stronach Serwisu, jak i tych, które zamieszczają linki do Serwisu.

 

OCHRONA PRYWATNOŚCI

Udostępnianie Firmie danych pozwalających na określenie tożsamości Użytkowników (“danych osobowych”) następuje w drodze dobrowolnych decyzji Użytkowników.

DANE OSOBOWE

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

COOKIES

 1. Firma używa technologii cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Serwisu na komputerze Użytkownika, dla celów statystycznych oraz w celu poznania preferencji Użytkowników dotyczących Serwisu.
 2. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć opcję przyjmowania Cookies w swojej przeglądarce internetowej.
 3. Informacji na temat wyłączania cookies zawierają instrukcje poszczególnych przeglądarek internetowych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 Stycznia 2021 roku
 2. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania
 3. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu Mikeszgym po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z jego akceptacją,
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, zwłaszcza w zakresie związanym z odpłatnymi usługami Mikeszgym
 5. Wszelkie spory powstałe w wyniku korzystania prze Użytkownika z serwisu Mikeszgym rozstrzygane będą, w razie takiej potrzeby, przez właściwy polski Sąd Powszechny, zgodnie z przepisami prawa polskiego i w języku polskim.